"Turkey Mountains" 31" x 58" (2006)

(click thumbnail for detail)