"Wagon Mound" 38" x 65" (2006)

(click thumbnail for detail)